Запознаване с Паневритмията

Източник: Радея – http://www.dobrodeteli.com/New_teme/210312.htm

21.03.2012 г.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАНЕВРИТМИЯТА
(записано на 21.03.2012 г.)

 Настъпва пролетта, а с нея новия сезон на Паневритмията. За много хора думата “паневритмия” не означава нищо. Но Аз се радвам, че не са и малко хората почти по целия свят, които вече познават този свещен танц и се възползват от неговите предимства. Защо говоря за Паневритмията като за свещен танц? Защото той има връзка с Божествения свят и още повече, той възстановява преустановената връзка на човека с Божествения свят. И това става по един съвсем естествен начин. Разбира се и в случая както и за всичко останало се изисква желание от страна на човека и стремеж за разбиране, за осъзнаване на това, за което се говори. При Паневритмията е важно човек да знае, че когато пристъпи към тези упражнения, той започва работа за своето самоусъвършенстване. Затова  упражненията от Паневритмията не може и никога не трябва да се приемат като гимнастически упражнения. Не че те нямат въздействие върху организма като физически упражнения, а защото когато са лишени от своята философска основа, от идейната си насоченост, те не могат  да влияят върху съзнанието. Така че когато се говори за Паневритмия трябва да се знае, че се говори за цялостен процес на влияние и навлизане във вътрешния свят на човека. Кой влияе, кой оказва пряко въздействие върху човешкото съзнание? Връзката с Природата, с музиката и Добродетелите върху чиято основа е построена Паневритмията. Ето защо Аз съм твърдо убеден, че Паневритмията не може да се изучава за няколко месеца. В този смисъл искам да кажа, че е неподходящо да се занимават с нея и деца под 14 годишна  възраст.  Едва когато детето е пораснало до  толкова, че да може да разсъждава и да си обяснява фактите, едва тогава може да се работи с него за изучаване на Паневритмията.
 

Сега в България се полагат много усилия за разпространяване на Паневритмията, но има и известно залитане. То се свързва с установяването на някои принципи за разпространение и усвояване на Учението на Бялото Братство, което ви оставих. Искам да знаете, че съвремието вече не изисква и с нищо не налага разбирането за окултните знания. Аз съм говорил на Моите ученици, че те са окултни ученици, защото тогава времето беше такова, че изискваше някои знания да бъдат съхранявани и развивани само в определени среди. Сега чрез интернет и  изобщо чрез съвременните средства за комуникация всичко е достъпно. Има  и още нещо: хората  от ХХІ век, вече са с друго образование и друга нагласа за възприемането на света. Затова моят призив към тези, които са добре подготвени със знания от Учението на Бялото Братство, които работят много добре и с Паневритмията като част от това Учение, е когато работят с хората,   да обръщат внимание най-вече на връзката на Паневритмията с Добродетелите и прякото влияние на Природата върху човешкия организъм. Така че моят съвет към изучаващите Паневритмия е: търсете обяснението към всяко от упражненията и се постарайте да свържете наученото с вашия начин на живот. Това означава, че  когато вършите каквото и да било друго, вие трябва да имате в ума си знанието за Добродетелите, с които сте се свързали по време на упражненията. То това е ценното при Паневритмията, че тя учи на упоритост и постоянство, говори за любов, установява жизнерадостно усещане от връзката с Природата и съвсем непринудено изгражда основата на човешката нравственост.
 

Искам и още да се знае: за изучаване философската основа на Паневритмията, за нейното пълно осъзнаване, се работи поне 2–3 години, а за пълноценната връзка на нейната духовна същност с човешкото съзнание е необходимо да се работи цял живот, защото това е процес на усъвършенстване. Това не трябва да ви плаши, а да ви стимулира за по-активна работа. Всеки, който търси път за своето духовно развитие или пък иска да облагороди своето съзнание, може да постигне това чрез Паневритмията. Трябва да се знае от всеки: Паневритмията е път към Съвършенството. По него се върви трудно, но удовлетворението и ползата от извървения път носи смисъла и съдържанието в човешкия живот. Аз съм ви дал Паневритмията, за да имате нагледен пример и ежедневна смислена работа за вашия духовен живот. За всеки начинаещ искам да дам кратък съвет и насока за по-пряка връзка с духовната същност на Паневритмията. Това е само изходна точка, от която нататък трябва да се върви. Когато изпълнявате всяко от упражненията, имайте в ума си краткото обяснение, което записваме сега.

Първо упражнение, Събуждане
 Аз давам своята любов и възприемам от Природата онова, което Тя ще ми даде.
Нека се събуди у мен творческото начало.
Второ упражнение, Примирение
Примирението възпитава у мен дух на благородство.
Аз умея да умиротворявам противоречията в живота.
Трето упражнение, Даване
Аз се приобщавам към великата идея за даване и възприемане. Чрез тази идея моята любов расте  и укрепва.
Четвърто упражнение, Възлизане
 Пътят на Живота е път на  възлизане и слизане. Чрез радост и страдание аз се уча да живея.
Пето упражнение, Издигане
Аз приемам новото, което идва от Божествения свят, и се стремя към възвишеното.
Шесто упражнение, Отваряне
Аз постигам хармония между моите мисли и чувства.
 Седмо упражнение, Освобождаване
Аз се освобождавам от всичко, което ограничава духа ми.
 Осмо упражнение, Пляскане
Аз съм свободен и се радвам на Живота.
 Девето упражнение, Чистене
 Аз възприемам мъдрото Божие слово и го предавам на другите.
 Десето упражнение, Летене
 Аз придобивам знание и светлина изпълва съзнанието ми.
 Единадесето упражнение, Евера
 Аз съм устремен към Божествената любов и съвършенство.
 Дванадесето упражнение, Скачане
 Аз израствам в истината чрез Божията любов и мъдрост.
 Тринадесето упражнение, Тъкане
 Аз съм част от Цялото и работя за утвърждаване на Доброто.
 Четиринадесето упражнение, Мисли
 Аз съм в хармония с разумния свят и утвърждавам в живота възприетото от него.
 Петнадесето упражнение, Аум
 Пречиствам себе си и се свързвам с Природата. Аз съм в хармония с нея.
 Шестнадесето упражнение, Изгрява слънцето
 През мене протичат живи космични сили и аз се радвам на Живота.
 Седемнадесето упражнение, Квадрат
 Аз се свързвам с четирите посоки на света и възприемам техните символи: Правда, Добродетел, Истина, Животът на земята.
 Осемнадесето упражнение, Красота
 Аз разумно работя с мъжкия принцип в Природата – електричеството.
 Деветнадесето упражнение, Подвижност
 Аз разумно работя с женския принцип в Природата – магнетизма.
 Двадесето упражнение, Побеждаване
 Овладявам силите на знанието и ги използвам за добруването на човечеството.
  Двадесет и първо упражнение, Радостта на Земята
 Аз се радвам на придобитото знание, то осмисля моя вътрешен живот.
 Двадесет и второ упражнение, Запознаване
Обичам хората и работя с тях  за утвърждаване в живота на Доброто, Истината и Любовта
 Двадесет и трето упражнение, Хубав ден
Аз укрепвам моята воля и тя ми помага да бъда разумен.
 Двадесет и четвърто упражнение, Колко сме доволни
Аз обичам Природата и се радвам на благата, които тя ни дава.
 Двадесет и пето упражнение, Стъпка по стъпка
 Аз с радост общувам със Слънчевата и Земната енергия.
 Двадесет и шесто упражнение, На ранина
 Аз хармонизирам силите в моя организъм и с любов работя във физическия и в умствения свят.
 Двадесет и седмо упражнение, Дишане
 Чрез музиката аз се хармонизирам с Природата.
Двадесет и осмо упражнение, Промисъл
 Разумно и с много любов, аз влизам във връзка с висшите светове.

Това са упражненията от първата част на Паневритмията. Втората и третата част, Слънчевите лъчи и Пентаграм, сега няма да разглеждаме. Това е задача с по-голяма сложност и тя ще бъде разгледана в друга специална тема. Сега е важно да  възприемете информацията за упражненията до тук. И не забравяйте: най-важното за вас е практическото приложение на придобитото знание от Паневритмията. Ще изчакам известно време, за да разбера дали и доколко се интересувате от записаното, за да изпратя нова информация за останалите две части.
 

Това, което записахме до тук може да събуди интереса на начинаещите към задълбоченото възприемане на духовната същност на Паневритмията. Всяко от тези кратки обяснения насочва към смисъла на изпълняваното упражнение и помага за  осъзнаване на неговата духовна сила. Всеки, който иска да работи правилно с Паневритмията трябва да има в ума си поне тази минимум информация. Искам да знаете, че с неправилното изпълнение на физическите упражнения и с незнанието си за тяхното идейно съдържание, вие сте в пълно противоречие с Висшите Разумни Сили в Природата и дори си вредите, защото влизате в дисхармония с тях. По-добре изобщо не се захващайте с  Паневритмия, отколкото да изпълнявате упражненията неграмотно. А сега поздравявам с началото на Пролетта и Новия сезон на Паневритмията всички, които ще се възползват от  благата на Природата и ще потърсят и възприемат Божията  мъдрост. Желая здраве и богат духовен живот на всеки прочел този текст!

Източник: Радея – http://www.dobrodeteli.com/New_teme/210312.htm

Запознаване с Паневритмията