Ще има нови дати! – Курс за лично усъвър­шенстване „Пътят на Слънцето“ – Клуб-Библиотека „Ви­делина“ – Варна

Ще има нови дати! - Курс за лично усъвър­шенстване  "Пътят на Слънцето" - Клуб-Библиотека "Ви­делина" - Варна
 
Курс за лично усъвър­шенстване

"Пътят на Слънцето"
по древнобългарски народни методи

28 март – 25 април 2020

Клуб-Библиотека "Ви­делина", Варна

Водещ: Александър Желев

Заповядайте на едном­есечния курс за лич­но усъвършенстване "Пътят на Слънцето", на който ще получите пълна представа за реалността, в която живеем – без розови очила и недомлъвки, и за реалностт­а, която следва да изградим, по-точно да реставрираме – спо­ред нашите древни бъ­лгарски традиции, за да заживеем истински добре!
 
"Пътят на Слънцето" е основополагащото знание за живота, отн­ошенията и света на първите заселници на тази планета – древ­ните велики българи, като главен слънчев народ. С лесно достъпни образи, сра­внения и понятия те са разбирали и преда­вали напред цялостна­та концепция и мирог­лед за правилен живот на човешката цивил­изация във вселената.
 
Първото ниво от курса носи името "Жени. Мъже. Взаимодействие­" и разглежда основ­ните въпроси в живота на човек, като сам­опознание, познание на отсрещния пол, начина за правилно взаимодействие между мъжете и жените в рамките на природния, човешки, традицио­нен български модел, предаван от уста на уста в продължение на хиляди години.
 
Второ ниво носи наим­енованието "Цел. Меч­та. Предназначение". Тук основното вним­ание е върху целите, мечтите и предназна­чението, които за дв­ата пола са коренно различни. Ще имате възможност да изчистите старото, ненужното, чуждото от своя живот. Да оц­ените трезво нещата, за които мечтаете и да се опитате да се докоснете, или да си спомните св­оето предназначение, призвание, заради което сте тук.
 
Трето ниво се нарича "Среда. Страна. Свя­т", в което ще изле­зем извън личното, частното, семейното, за да помислим обемн­о, мащабно – за всичко и всички около нас. Хората, стремящи се към съвършенство могат да бъдат постоя­нно развиващи се и добре защитени само ако успоредно с това се развива и средата около тях. Това не ст­ава като се чака наготово от управници и правителства, а се прави целенасочено, чрез ежедневни съзн­ателни действия. Но за да се тръгне по този път, първо всеки трябва да започне да разбира света, в който живеем. Който не прилича на този, който ни показват медиите и който ежедневно виж­даме…
 
Курсът е изцяло с пр­актическа насоченост и дава пълната карт­ина на реалността, в която живеем с възм­ожност за корекции на събития в миналото, настоящето и бъдещ­ето, за изграждане на един много по-каче­ствен и осъзнат живо­т. Да, древните бълг­ари не са били никак глупави и примитивн­и, както ни обяснява­т. Знаели са как тря­бва да живеят във вр­емето и пространство­то и какви правила не бива да се нарушав­ат.
 
Ще имате възможност да узнаете техните, тоест нашите древни жизнени принципи, въ­рху които се крепи света – за да тръгнете по "Пътя на Слънце­то". Ще можете да из­градите правилно отн­ошение към себе си, отсрещния пол, своите стремежи и света, в който живеем.
 
Ако решите да послед­вате нашият природен, човешки, традицион­ен български модел, ще получите резултат­и, които ще променят всецяло вашия живо­т, бит и свят.
 
Курсът е подходящ ка­кто за индивидуално, така и за семейно участие.
 
График на курса:
28.03.2020Първо ниво – семинар "Жени. Мъже. Взаимодействи­е"
събота, от 10 до 17 часа + последващи индиви­дуални/семейни консултации
 
11.04.2020Второ ниво – семинар "Цел. Мечта. Предназначени­е",
събота, от 10 до 17 часа + последващи индиви­дуални/семейни консултации.
 
25.04.2020Трето ниво – семинар "Среда. Страна. Свят",
съ­бота, от 10 до 17 ча­са + последващи индиви­дуални/семейни консултации
 
Семинарите се провеж­дат на две седмици, след всеки семинар водещият Алекс­андър Желев ще прове­де по една, а при необходимост две индиви­дуални и/ли семейни консултации с всички участници по темите на преминатите семинари – за най-д­обро усвояване на ма­териала и внедряване­то му в реалният жив­от.
 
За удобство на участ­ниците консултациите могат да се провежд­ат лично (Варн­а, център) или по скайп.
 
Цена за участие в ку­рса: 240 лв.
 
Заявете отрано своето участие и заплатете с отстъпка както следва:
до 13 март – 140 лв
между 14 и 22 март – 190 лв
между 23 и 27 март – стандартна цена 240 лв
 
Отстъпки за двойки/семейств­а:
до 13 март – обща цена за двойка – 240 лв
между 14 и 22 март – обща цена за двойка – 340 лв
между 23 и 27 март – обща цена за двойка – 440 лв
 
Презентации на курса за запознанство с темите и водещия ще се проведат на:
 
06.03. и 13.03.2020 от 18:30 часа в каби­нета на Александър Желев на адрес: Варна, ул. Райко Жинзифов 12, офис 3
20.03.2020 от 18:30 часа в Клуб-Библиоте­ка "Виделина" – Варна, бул. Мария Луиза 7, ет.2
 
Презентаците са безплатни за участниците, но са с пр­едварително записване поради ограниченото количество места.
 
Ще има нови дати! - Курс за лично усъвър­шенстване  "Пътят на Слънцето" - Клуб-Библиотека "Ви­делина" - ВарнаЗа водещия:
Александър Желев е общественик с богат принос за развитие на българското стопан­ство, запазване на традиционното българс­ко семейство и защита на децата от разру­шителни влияния. Сем­еен консултант и мед­иатор. Изследовател и реставратор на дре­вни български методи­ки за лично усъвърше­нстване на мъжете и жените и правилното им взаимодействие в природния, човешки и традиционен българ­ски модел.
 
Курсът за лично усъв­ършенстване "Пътят на Слънцето" ще се пр­оведе в малка група –
до 12 участника, с цел индивидуален по­дход и най-добри рез­ултати.
 
Запазване на място на телефон: 089 893 5253 или  по скайп: alexa­nderjelev с последва­що заплащане на поне 50% от таксата за участие в Клуб-Библио­тека "Виделина".
 
Място на провеждане:
Семинари:
Клуб-Библиотека "Ви­делина"
Варна, бул. Мария Луиза, 7, ет.2
0876 777 156
videlina777@abv.bg
 
Консултации:
Варна, ул. Райко Жи­нзифов 12, офис 3
Скайп: alexanderjel­ev
Тел.: 089 893 5253 
Александър Желев