Сбирка на „Духа на Истината“ – 25 юни – 18:00

     
Сбирка на езотерична общност „Духът на истината
 
Тема: Възпитанието и образованието – път към Бездната или към Духовния свят
 
Кога        :     25 юни – последната събота на месеца
 
Час         :     18:00 ч.
 
Място     :     Клуб-Библиотека "Виделина"
 
"Неуспехът на съвременната култура се дължи на това, че възпитателите си служат с един и същи метод на възпитание. Това е механично разбиране."
– Беинса Дуно –
 
Скъпи приятели,
Чл.15, ал.1. от Закона за народната просвета у нас гласи, че държавните образователни изисквания създават условия за изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Така ли е всъщност?
Възпитателното и педагогическото дело са тази област от живота, която реално трябва да борави най-много с Духа, защото възпитанието следва да обхване целия човек – тяло, душа и дух. Заповядайте заедно да внесем светлина в темата от всички възможни гледни точки – на родителя, на учителя, на възпитателя, на лекаря и др. Можем да се опрем на: Разгръщането на живота в последователни 7-годишни цикли между раждането и смъртта. Лунен цикъл, физическо тяло, сетивност, 0-7 г. – детето е подражател. Меркуриев цикъл, етерно тяло, ритмична система 7-14 г. – нуждата от авторитет. 9 – 11 г. – критична точка. Венерин цикъл, астрално тяло, движение и веществообмен, 14-21 г. – идеен свят, трудности при логиката. Циклите на астралното и етерното тяло и отношението им към формиране на познание. Частите на деня и отношението им към мисловност, воля, изкуство. Понятията фор­ми­рат не са­мо ду­шев­ния и мис­ло­вен живот, но и са­мо­то фи­зи­чес­ко тя­ло на човека. Мъртви и живи понятия. Проблемът на понятийния апарат на естествознанието.Пораждането на познанието отвътре навън като правилен подход. Възпитателите и умението им за интуиция, вдъхновение (инспирация) и образно мислене (имагинация).
Алтернативите: Валдорфска педагогика, Слънчевата педагогика на Беинса Дуно, методите на Мария Монтесори.
 
„Защото днес ние с право искаме да запитаме: какво трябва да се случи, за да възникне сред нас социален ред, социални институции, които да не са така трагични, както са днешните, да са по-малко застрашителни от днешните? Не можем да си дадем друг отговор освен следния: първо, ние трябва да поставим хората в практическия живот, в социалната общност, които да са възпитани, изхождайки от духа, изхождайки от работата с духа.”
– Рудолф Щайнер –
Възможни библиографски източници:
  1. Дуно, Б. „Слънчева педагогика”, мисли, беседи, лекции и разговори с Учителя за възпитанието, София, 2011 г.
  2. Щайнер, Р. „Общото човекознание като основа на педагогиката”, цикъл от 14 лекции, Щутгарт, 1919 г. (GA-293)
  3. Щайнер, Р. „Основните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство”, цикъл от 10 лекции, Оксфорд, 1922 г. (GA-305)
  4. Щайнер, Р. “ Възпитателни и преподавателски методи от гледеще на антропософията”, цикъл от 9 лекции, 1921-22 г. (GA-304);
  5. Бъредин Джоселин, „Граждани на космоса. Разгъване на живота от зачатието през смърт до прераждане”.
  6. цялостно: Рудолф Щайнер, лекции върху възпитанието от GA-293 до GA-211 ;
 

Вход: свободен