Устав

У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ  „ВИДЕЛИНА“

в общественополезна дейност

(изм. и доп. съгл. реш. на редовно ОС от 09.08.04г.)


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Сдружение с нестопанска цел „ВИДЕЛИНА“, наричано по-долу за краткост „сдружението“, е доброволно, неполитическо, нерелигиозно, развиващо стопанска дейност и самоуправляващо се сдружение, обединяващо лица, които приемат Устава, целите и задачите му.

(2) Сдружение с нестопанска цел „ВИДЕЛИНА“ е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(3) Сдружение с нестопанска цел „ВИДЕЛИНА“ е отделено от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2.(1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Сдружение с нестопанска цел ВИДЕЛИНА“, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

(3) Сдружението има свои банкова сметка, печат и емблема.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на сдружението е гр. Варна, а адресът на неговото управление е: гр.Варна, ул. „Рила“ № 22.

ЦЕЛИ

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

(1) да предоставя възможности за запознаване на членовете си и обществеността с нови идеи и водещи принципи в духовно-етичната, културно-нравствената и научната еволюция на човечеството.

(2) да допринася за развитието на приятелството и сътрудничеството, без разлика на националност, религия и на политическа принадлежност, да съдейства за утвърждаване на общочовешки, нравствени и културни ценности и добродетели.

ЗАДАЧИ  И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5.(1) Средствата и задачите, с които сдружението ще постига своите цели са: да подпомага овладяването на нови знания и културни ценности,  да съдейства за разширяване на мирогледа и издигане на себесъзнанието чрез организиране и участие в обществени инициативи и прояви, свързани с културно-нравственото, научното и духовното битие в страната ни и чужбина.

(2) Да предоставя възможности за запознаване на членовете си и обществеността с постиженията на съвременната световна наука и култура чрез създаване на информационен център и общодостъпна за граждани библиотека с книги и други информационни носители.

(3) Да събира, обработва, поддържа, развива и предоставя за ползване на членовете си и обществеността информационна система в областта на най-новите световни научни, етични и културни постижения.

(4) Да възлага за превод и издава чуждестранни и български информационни бюлетини, брошури, справочни и други трудове, книги в областта на значими открития в духовно-етичната, културно-нравствената и научната еволюция на човечеството, да съдейства в подготовката на предавания с подобна тематика в електронните средства за масова информация.

(5) Да организира образователни курсове, лектории, семинари, конференции и други прояви, свързани със задачите и целите на сдружението.

(6) Да организира и участва в провеждането на туристически прояви до местности и населени места, свързани с културно-историческото ни наследство.

(7) Да установява и реализира контакти и сътрудничество с подобни организации, фондове и движения у нас и в чужбина за постигане на своите идеи и цели.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза – в областта на развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, нови идеи и водещи принципи в духовно-етичната, културно нравствената и научната еволюция на човечеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението е:

– организиране и участие в обществени инициативи и прояви, свързани с културно-нравственото, научното и духовното битие в страната ни и чужбина.

– създаване и функциониране на информационен център и общодостъпна библиотека с книги и други информационни носители.

– събиране, обработване, поддържане, развиване и предоставяне за ползване информационна система в областта на най-новите световни научни, етични и културни постижения.

– възлагане за превод и издаване чуждестранни и български информационни бюлетини, брошури, справочни и други трудове и книги; съдействие в подготовката на предавания в електронните средства за масова информация.

– организиране на образователни курсове, лектории, семинари, конференции и други прояви, свързани със задачите и целите на сдружението.

– организиране и участие в провеждането на туристически прояви до местности и населени места, свързани с културно – историческото ни наследство.

Чл. 8. (1) Сдружението организира и осъществява дейността си върху принципите на автономност и самоуправление.

(2) Сдружението сътрудничи на основата на договори и протоколи с всички организации, имащи сходен предмет на дейност.

СРОК

Чл. 9. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които приемат Устава, целите и задачите на сдружението, желаят да работят за тяхното реализиране и да се ползват от дейността на сдружението.

Придобиване на членство

Чл. 11.(1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(3) Управителният съвет разглежда молбата на следващо заседание. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Права и задължения на членовете

Чл. 12. Членовете на сдружението имат следните права:

– да участват в управлението на сдружението;

– да бъдат информирани за неговата дейност;

– да поставят пред органите на управление въпроси, свързани с предмета на дейност на сдружението.

– да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

– да ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите  на този Устав, приетите планове и програми.

 Чл. 13. Членовете на сдружението са длъжни:

– да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

– да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

– да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

– да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 14. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнение на техните задължения от страна на овластеното лице.

 Прекратяване на членство

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:

 • с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението;
 • със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;
 • с изключването;
 • с прекратяване на сдружението;
 • при отпадане.

 Чл. 17 (1) Изключването става с решение на Общото събрание по предложение н Управителния съвет, когато член на сдружението:

 • нарушава предвидените в чл. 13 задължения;
 • извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения на чл. 13 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл. 18. (1) Отпадането се констатира, когато член на сдружението:

 1. не е направил встъпителната си вноска по чл. 51 и чл. 52
 2. самоволно е преустановил участието си в дейността на сдружението

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 19. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да изпълни финансовите си и други задължения към Сдружението.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21.(1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

 Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема правилник за дейността на Управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност и др.;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. избира Председател на сдружението;
 5. приема и изключва членове;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решение за участие в други организации;
 8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 10. приема бюджета на сдружението;
 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 13. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 14. взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на сдружението и обременяването им с тежести;
 15. взема решение по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.
 • Правата по ал.1, т.1, 3, 4, 8, 10, 12 и 13 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
 • Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
 • Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване

Чл. 23. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в населеното място по седалището на сдружението.

Чл. 24. Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Право на сведения

Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 26. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум

Чл. 27. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

 (2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък,  в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 28. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения

Чл. 30. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 50% плюс 1 гласа от присъстващите. Решенията по чл.22, т.1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 32.(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите по него решения в протокола.

Контрол

Чл. 33. Всеки член на сдружението, Управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. Управителният съвет се състои от три лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

Мандат

Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от три години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Правомощия

Чл. 36. Управителният съвет:

 1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. взема решение за приемане и изключване на членове;
 4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
 5. взема решение за безвъзмездно разходване на средства за дейността на сдружението;
 6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 9. определя адреса на сдружението;
 10. приема правила за работата си;
 11. взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на сдружението.

Заседания

Чл. 37. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя  по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на три месеца, както и по искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 38.(1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(3) Относно протоколите на заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 32.

Чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

                                                            Решения

Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 36, т. 3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Контрол

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43. Управителният съвет избира от своя състав Председател, като с решението си определя неговите функции.

Чл. 44. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението, но няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

КЛОНОВЕ

Чл. 45. С решение на Общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решение на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 48. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в седемдневен срок от датата на решението на Общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 49. Имуществото на сдружението се състои от парични суми, правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права на интелектуална собственост, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска да бъдат елемент на имуществото на Сдружението.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 50. Източници на средства на сдружението са:

 1. имуществените вноски на членовете,
 2. доброволни вноски, помощи и субсидии;
 3. собствена стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав;
 4. дарения от физически и юридически лица, завещания, спонсорство, доброволен труд от страна на членовете и други законни форми.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 51. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 52. При необходимост, както и  при приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност

Чл. 53. (1) За осъществяване на своите цели Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

 • търговска дейност в страната и чужбина;
 • книгоиздателска дейност, печат и предпечат;
 • мултимедийна дейност /след лиценз или съгласуване/;
 • курсове, школи и обучение;
 • ресторантьорство и хотелиерство /след лиценз или съгласуване/.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще използва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Извършването на дейността се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл. 54. За осъществяване на своята дейност и за постигане на своите цели, за съхраняване и увеличаване на своето имуществото сдружението може да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения, ценни книжа, като поема и съответните задължения.

Чл. 55. (1) Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

Чл. 56. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и  ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението в полза на лицата
по чл.41,  ал. 3 ЗЮЛНЦ е необходимо мотивирано решение,  взето от Общото събрание с
мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начинът на тяхното подпомагане в зависимост
от  целите  и  финансовите  си  възможности  съгласно  обявения  ред  и  правилата  за
осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е
общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.З ЗКШНЦ,
както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат
или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на
юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

EЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 57. (1) В срок до 15 март на всяка година управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието
по чл.40, ал.2 ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май на всяка година управителния съвет заявява за вписване в
централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си
по предходната алинея и другите, предвидени в чл.46, ал.2 ЗЮЛНЦ документи.

 КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.58. Общото събрание и управителния съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 59. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 60. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 61. (1) При прекратяване на Настоятелството се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

 • Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл.13, ал.4 и
  чл.14, ал.З ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
 • Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните
  парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след
  това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да
  прехвърля имущество на лицата по чл.43, ал.2 ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидацията

Чл.62. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на сдружението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Този Устав е приет на редовно общо събрание на „СДРУЖЕНИЕ ВИДЕЛИНА“, проведено на 09.08.2004 г. гр.Варна.
 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.