Последна възможност за включване в обучението Интегрални Семейни Констелации – 23-26 ноември’2023

Последна възможност за включване в обучението Интегрални Семейни Констелации - 23-26 ноември'2023
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
и
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СЕМЕЙНИ И СИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ

в партньорство с
„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия

организират

Сертификационна тренинг програма за фасилитатори по

Интегрални Семейни Констелации

Първи модул
23 – 26 Ноември 2023 г.
​гр. София
Последна възможност за включване от втори модул.

Предвидена е отстъпка, при внасянето на таксата до 23-и Септември 2023 г.

След покриване на сертификационните изисквания, участникът получава сертификат от „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия, удостоверяващ оторизацията му да води индивидуални и групови сесии по Интегрални Констелации.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули.

За кого е това обучение

Една от целите на това обучение е да свърже участниците в него със собствената им Същност, с извора на жизнената им сила и със способността им за изразяване и за дълбока свързаност с останалите човешки същества. Задълбочената работа върху себе си, към която участниците са силно насърчавани, протича успоредно с придобиването на екзистенциалните и професионални качества и способности, необходими за тези, които биха искали да се занимават професионално с фасилитирането на групови или индивидуални констелации.

Това е обучение, което е насочено към всички хора, които искат да разберат по-добре себе си, така че да могат да изживяват истински и плодотворни взаимоотношения, както със самите себе си, така и с другите и със света. Обучението е насочено към хора, които работят в помагащите професии и такива, чиято професионална насоченост е работата с хора и екипи – терапевти, консултанти, коучъри, лекари, медиатори, психолози, ръководители човешки ресурси, мениджъри и др., които биха искали да овладеят допълнителен инструментариум за анализ и за разбиране на междуличностните и системните динамики, както в личен, така и в професионален план.

Обучението по Интегрални Констелации е подходящо и за всички останали, които са отворени към това, да бъдат търсещи и да открият себе си. Това обучение е подходящо и за тези, които са осъзнати за това, че ние като човешки същества, представляваме интегрално единство, което се състои не само от физическо тяло, но съдържаме в себе си, на първо място, и едно душевно и духовно измерение. От тази гледна точка, човекът представлява био-психо-духовно същество и поради това ние би трябвало да се научим да залагаме тази интуитивна нагласа като централна концепция в нашия живот.

Водещ: Лоренцо Кампезе

Последна възможност за включване в обучението Интегрални Семейни Констелации - 23-26 ноември'2023Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговият подход комбинира по един хармоничен начин всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас е съставна част.

Интегралните Констелации

В Интегралния подход към констелациите ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие, в хода на обучителния процес, се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.

Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения.

Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.

Интегралните Констелации добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.

Част от нещата, които ще научим по време на обучението:

 • Създаване на поле и въвеждане
 • Групата като социален организъм и като социален холон
 • Какво представляват констелациите – произход, предназначение, ползи
 • Констелациите като символ на времето, в което живеем
 • Първи опитности с констелациите – това не е магия; Всички ние сме свързани;Обединеното поле на преживяванията
 • Вътрешните качества и нагласата, които констелатора трябва да притежава
 • Базовите елементи на U теорията и на AQAL модела (Всички Квадранти Всички Нива – по Кен Уилбър), като пътеводител в констелациите
 • Свързване с другите – резонанс, емпатия, съпричастност, състрадание, обединеност
 • Автентичното движение – събуждане на мъдростта на тялото;
 • Семейните констелации – корените на любовта в сърцата ни; Свързване с потока на живота чрез предците ни.
 • Основите на семейните констелации.
 • Гледната точка на интегралният подход и на интегралната психология на Кен Уилбър по отношение на семейните взаимоотношения
 • Редът на любовта, според феноменологичният подход на Берт Хелингер.
 • Човешките същества като същности, формирали се на базата на влиянието на предците и на кармата.
 • Трансгенерационните вплитания
 • „Сляпата“ любов, пораждащата любов
 • Свързване със съдбата на предците ни и с Духа на рода
 • Миналото, настоящето и бъдещето, в контекста на семейните констелации
 • Любящи взаимоотношения с партньорите, с децата и с Живота.
 • Двама души, които се обичат – две духовно свързани души
 • Да срещнеш „идеалният партньор“ – системната перспектива
 • Търсене на сродна душа – от перспективата на физическото, енергийното и духовното измерение
 • Позитивната цикличност на щастливите двойки – всеки път даваме повече и всеки път получаваме повече
 • Половата идентичност при двойките – да играем своята роля
 • Шестте успешни практики на грижовните и любящите двойки
 • Взаимоотношенията с децата – кое е онова, което освобождава душите на децата и кое е това, което вплита душите им
 • Структурни констелации за работа с двойки – включително констелации за желанията и страховете при взаимоотношенията в двойката
 • Благословията на родителите към децата – да дадем на децата си тяхното точно място в семейната система
 • Еволюиращото семейство – структурата на Любовта
 • Как да се справим по един позитивен начин с разделите и разводите, и да запазим съхраним децата
 • Комплексните семейства и децата от предишни връзки
 • Осиновяванията и тяхната уникална семейна динамика
 • Децата родили се чрез инвитро и други подобни случаи (донорство, биологично смесване на ролите, ДНК)
 • Констелации за работа с индивидуални клиенти
 • Каква е разликата при работа в индивидуални сесии, в сравнение с работата с група?
 • Използване на репрезентативни техники, играейки с пространството и с обектите в него
 • Запазване на вътрешното интуитивно пространство
 • Инструментите, които използваме и Инструмента, който сме ние самите – Езикът, гласът и звуците, ръцете, краката, жестовете, движенията, докосването, тялото и вътрешният резонанс, очите, намерението,вниманието
 • Травми и развитие – разпознаване и справяне с травмата
 • Това, което искаме да постигнем – да отидем в пространството отвъд страха и вината
 • Структурата на невидимото – структурни констелации с житейска и професионална насоченост
 • Същността на структурните констелации
 • Абстрактни елементи в констелациите
 • Триъгълника на ценностите
 • Констелация с тетралема
 • Структурни констелации насочени към проблем
 • Скритите теми в констелациите
 • Констелации за работа с архетипите
 • Констелации за работа със сънища
 • Развитието на 12-те сетива според Антропософията.
 • Констелации на хаоса
 • В сърцето на взаимоотношенията – от вътрешната страна на вътрешното
 • Констелации, карма и съдба – концепциите на Рудолф Щайнер за живота и кармата, вплетени в работата с констелации
 • Разширяване на системите отвъд време-пространството
 • Констелации със симптоми и заболявания – терапевтичният подход на констелациите
 • Духовни констелации
 • Цикълът на раждане – смърт – прераждане
 • Умирането като метафора на човешката еволюция
 • Човешката структура: физическо тяло, етерното тяло, астралното тяло, Азът, Духовният Аз
 • Духовни елементи в контекста на констелациите – Душа, Висш Аз, Духовни помощници
 • Карма, Дхарма и Съдба
 • Тъканта на Живота
 • Пречките като помощници по еволюционният ни път
 • Нашата лична еволюционна задача
 • Репрезентация на Кармата и Дхармата в полето на констелациите

  Повече информация за Интегралните констелации, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500981550189-f6c1a667-d79a

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно условията за участие, размера на таксата, сроковете за внасяне и отстъпките, предвидени при внасянето и в съответния срок, сертификационни изисквания и др. на следния имейл адрес:

integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

Последна възможност за включване в обучението Интегрални Семейни Констелации - 23-26 ноември'2023